تبلیغات
شکار - استفاده از ساعت مچی به جای قطب نما
پنجشنبه 30 دی 1389

استفاده از ساعت مچی به جای قطب نما

   نوشته شده توسط: زبل خان    
برای این كار ابتدا همانطور كه در شكل می بینید ساعت خود را روی كف دست خود قرار می دهید بطوریكه ساعت ?? به سمت چپ باشد.حالا دست خود را چرخانده تا عقریه ساعت شمار رو به سمت خورشید قرار گیرد. اكنون مكانی بین عدد ساعت ?? و عقربه ساعت شمار قطب جنوب را نشان می دهد. (مطابق شكل)

نكته مهم: اگر شما در نیمكره جنوبی هستید مكان بین عقربه ساعت شمار و عدد ساعت ?? قطب شمال را نشان می دهد.

با این كار شما به راحتی و تنها با داشتن یك عدد ساعت مچی و یك عدد خورشید ! قطب ها را می توانید تشخیص دهید